Catechism

The Spiritual Formation Ministry commits itself to educate the parishioners on the meaning and importance of the sacraments and to live out the word of God.

It engages in the following activities like Catechesis on the creed, liturgy and sacraments, morality, and prayer leading to the worthy reception of the sacraments, bible study, and the regular bibliarazal in the areas.

Its major departments are the following:

  1. Parish Ministry for Children
  2. Adult Catechesis

_____________________________________________

PAG-UUSISA NG BUDHI BILANG PAGHAHANDA SA PANGUNGUMPISAL

Examination of ConscienceExamination of Conscience

 

I. PAGSUSURI NG BUDHI (Batay sa Sampung Utos ng Diyos)

 1.  WALA NANG IBANG DIYOS MALIBAN SA AKIN

–   Ang Diyos ang pinakamahalagang katotohanan sa aking buhay?

–   Nag-aalilangan ba ako sa aking pananampalatayang Katoliko?

–   Ako ba’y nagbabasa ng mga aklat o nanonood ng mga pelikula o palabas na labag sa aking pananampalataya?

–   Ako ba’y mapamahiin? Naniniwala ba ako sa mga hula, astrolohiya, pagbasa ng palad, kulam?

–   Ako ba’y naniniwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok at paghihirap?

2.  IGALANG MO ANG NGALAN NG DIYOS

–  Binanggit ko ba ang ngalan ng Diyos ng walang paggalang?

–  Ako ba’y nagmura?

–  Tinupad ko ba ang mga pangako ko sa Diyos?

3.  IPANGILIN MO ANG ARAW NG PANGINOON

–   Ako ba ay nagsisimba tuwing araw ng Linggo at Pistang Pangilin?

Mga Pistang Pangilin:

Enero 1 – kapistahan ni Maria Bilang Ina ng Diyos

Disyembre 8 – Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria

Disyembre 25 – Pasko ng pagsilang ni Jesus

–   Nananalangin ba ako araw-araw kahit sa umaga o gabi man lamang?

–   Nagbabasa ba ako ng mga pahayag ng Diyos mula sa Bibliya araw-araw?

4.  IGALANG ANG IYONG AMA AT INA

–   Nagkulang ba ako sa pagpapadama ng aking pagmamahal sa aking mga magulang at iba pang kamag-anak?

–  Ako ba’y hindi naging magalang o masunurin sa kanila?

–  Ikaw ba’y tumulong sa kanila ng buong kakayahan?

–  Nagdulot ba ako ng sama ng loob sa kanila? Paano?

–   Iginalang ko ba ang aking mga guro, ang aking mga superiors at iba pang may awtoridad?

5.  HUWAG KANG PAPATAY

–  May nasaktan ba ako dahil sa aking sinabi o ginawa?

–  Tumanggi ba akong tumulong sa aking kapwa gayong may pagkakataon at paraan para ako’y makatulong?

–  Nagkalat ba ako ng masamang balita tungkol sa iba?

–   Ako ba’y naging instrumento upang mahikayat ang iba na magkasala sa pamamagitan ng aking sinabi at ginawa?

–  Ako ba ay pumatay?

–  Naging sanhi ba ako ng kapahamakang pisikal o moral ng aking kapwa?

–  Ako ba’y tahasang sumang-ayon, nagrekomenda o lumahok sa aborsyon?

–  Pinangalagaan ko ba ang pisikal at pangkaisipang kalusugan?

6 & 9. HUWAG KANG MANGHALAY AT HUWAG MONG PAGNASAHAN ANG ASAWA NG IYONG KAPWA.

–   Tumitingin ba ako sa mga malalaswang larawan, palabas, nagbasa ng mga aklat at iba pang lathain na nagpupukaw ng mahalay na damdamin na makapagtutulak sa akin na magkasala laban sa kalinisan?

–   Ako ba’y naging maingat at wasto sa pakikisalamuha sa iba (babae o lalaki), may asawa man o wala?

–   Sumali ba ako sa mga usapin o biruan na posibleng mag-udyok sa akin at sa  mga kasama ko na magkasala laban sa kalinisan?

–   Ako ba’y nakipagrelasyon, nakipagtalik o nagsagawa ng mga pagkilos na nararapat lamang sa mga taong kasal na sa simbahan (pre-marital sex)?

Para sa may mga Asawa:

–  Naging tapat ba ako sa aking asawa sa isip at sa gawa?

–  Ginamit ko ba ang sakramento ng kasal upang maipadama ko sa aking asawa ang tunay at hindi makasariling pagmamahal o para lamang mapagbigyan ang aking makamundong pagnanasa?

7 & 10. HUWAG KANG MAGNANAKAW. HUWAG MONG PAGNASAHAN ANG MGA ARI-ARIAN NG IYONG KAPWA.

–   Ako ba’y nagnakaw? Isinauli ko ba ang aking ninakaw o binayaran ang halaga nito?

–   Naging tapat ba ako sa aking trabaho at ginampanan ko ba ng buong husay ito?

–   Makatarungan ba ako sa pagbabayad ng aking empleyado, sa pagbabayad ng buwis at iba pang dapat bayaran?

–   Nainggit ba ako sa kayamanan ng iba at sa kanilang tagumpay?

–  Ako ba’y naging sakim?

 

8. HUWAG KANG MAGSISINUNGALING LABAN SA IYONG KAPWA.

–   Ako ba’y nagsinungaling para ipagtanggol ang aking kayabangan o para  magdulot ng kapahamakan sa iba?

–   Ipinagtapat ko ba sa iba ang mga sikretong ipinagkatiwala sa akin?

–   Mayroon ba akong pinaratangan, bagamat ito’y walang katotohanan/

–  Hinuhusgahan ko ba ang iba ng walang pasubali?

–  Ako ba’y isang taong may kinikilingan?

–   Kaya ko bang timbangin ng wasto ang katotohanan at pagiging mapagbigay?

 

 

Talking to GodTalking to God

II. LIMA ANG DAKILANG UTOS NG SIMBAHAN

  1. Makinig  ka ng buong misa at huwag magtrabaho ng mabigat kung araw ng Linggo at Pistang Pangilin.
  2. Mag-ayuno ka sa araw na ipinag-uutos at huwag kumain ng laman o karne sa mga araw na ipinagbabawal.
  3. Mangumpisal at makinabang minsan man lamang sa taun-taon sa loob ng panahon ng Kuwaresma hanggang sa takdang panahon (nobyembre 1).
  4. Umabuloy sa karapatan ng Simbahan ayon sa kaugalian.
  5. Magpakasal sa Simbahang Katoliko lamang. Alin mang ibang kasal ay hindi Sakramento.

 

 

Praying TogetherPraying Together

III. PARAAN SA PANGUNGUMPISAL

1. Mag-antanda ng krus at sabihin: Basbasan po ninyo ako, Father, dahil ako’y nagkasala. Ang huli kong pangungumpisal ay noong… (banggitin kung gaano na katagal na hindi nangungumpisal) at mula noon ito po ang aking mga pagkakasala…

2. Sabihin na ang mga kasalanang nagawa.

3. Pagkatapos ikumpisal ang lahat ng mga natatandaan mong kasalanan, sabihin mo: Sa lahat ng mga kasalanang ito, at sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko sa aking buhay, buong puso akong nagsisisi at humihingi ng kapatawaran sa Diyos, padre.

4. Pakinggan ang pananalita at pagpapayo ng pari. Sasabihin din niya ang kaukulang dalangin o penitensya (penance) na iyong tutuparin pagkatapos ng pangungumpisal.

5. Dasal ng Pagsisisis: Panginooon kong Jesukristo, ako’y nagkasala laban sa iyong kabutihang walang hanggan. Ako’y nagsisisi ng buong puso at nagtitika na di muling magkakasala, sa tulong ng iyong mahal na grasya. Amen!

Pagkatapos sabihin ang dasal ng pagsisisi, iyuko ang iyong ulo at tanggapin ang hinatid na pagpapatawad.

659 Total Views 1 Views Today

623total visits.