Mission and Vision

Parish Vision: To be Our Lady of the Poor composed of families united together in the spirit of brotherhood, of faith and living according to the will of God

Mission:

  • The Spiritual Formation Ministry commits itself to educate the parishioners on the meaning and importance of the sacraments and to live out the word of God.
  • The Family and Life Ministries is committed to deepen the faith of all families in the parish, strengthen their commitment to family and life (vs. anti-life policies), and guide toward social consciousness and development.
  • The Social Services and Development Ministry aims to spearhead activities that will enhance the formation of a social consciousness and active participation that will transform the community toward development.
  • The Youth Ministry is committed to guide its fellow youth toward renewed spirituality, deepen their social consciousness and Christian participation.
  • Finance Ministry aims to educate the parishioners on the true meaning of the sharing of time, talent, and treasure leading to active participation and involvement.

 

TAGALOG

Parish Vision: Isang Parokya ng Ina ng mga Dukha na binubuo ng mga nagkakaisang pamilya na may matibay na pananampalataya at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos

Parish Mission: Kami ang Parokya ng Ina ng mga Dukha ay:

  • Nagtatalaga na maimulat ang mga parokyano sa kahalagahan, kahulugan ng mga sakramento, at maisabuhay ang Salita ng Diyos.
  • Manguna sa mga gawaing makapagpapataas sa kamalayang panlipunan tungo sa aktibong paglahok sa panlipunang pagpapaunlad at paglilingkod.
  • Akayin ang mga kabataan sa buhay ispiritual at palakasin ang kamalayang panlipunan at kristiyanong paglilingkod.
  • Imulat ang bawat parokyano sa tunay na kahulugan ng pagbabahagi ng kanilang panahon, talento o kakayahan at kayamanan sa gawaing pang-parokya.
  • Palakasin ang aktibong paglahok ng bawat pamilya sa mga gawaing pananampalataya, panlipunan at programang pang-parokya.
593 Total Views 1 Views Today

565total visits.